عملکرد عمده‌ی سیستم تنفسی تبادل گاز بین محیط خارجی و سیستم گردش خون در یک موجود یا ارگانیسم زنده ‌است. در انسان و سایر پستانداران، این تبادل گازی شامل اکسیژن‌دهی خون و گرفتن همزمان دی‌اکسید کربن و سایر مواد زائد حاصل از سوخت و ساز بدن از گردش خون است. اعضای دستگاه تنفسی در انسان شامل بینی، حنجره، نای (تراشه) و ریه‌ها است.
بیماری‌های دستگاه تنفسی شامل بیماری های مزمن انسدادی ریه، برونشیت، آسم، بیماری‌های عفونی و ....... می باشد.