شنبه, 25 آذر, 1396

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 95/03/24 واقع در کارخانه به نشانی: کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان اردیبهشت یکم، خیابان اردیبهشت سوم، پلاک 1 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)
 به شماره ثبت 8773 و شناسه ملی 10100373295
 شماره ثبت ناشران اوراق بهادار 10370 مورخ 85/12/06
 در سازمان بورس اوراق بهادار

 

 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 95/04/23 واقع در کارخانه به نشانی: کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان اردیبهشت یکم، خیابان اردیبهشت سوم، پلاک 1 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند، لذا از سهامداران محترم که تصمیم به شرکت در جلسه مذکور دارند، درخواست می شود برای دریافت برگه ورود به جلسه اعم از اصیل و وکیل اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه خود را به همراه داشته باشند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 1394/12/29
3- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
4- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1395
5- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی شرکت
6- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره
7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
8- انتخاب و تعیین اعضاء هیات مدیره
9- سایر مواردی که در صلاحیت و صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد
 

هیأت مدیره شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)