اهدا لوح تقدیر انجمن علمی داروسازان به مدیر عامل شرکت داروسازی روز دارو