روز دارو و استقبال پزشکان و داروسازان

در اولین روز از بیستمین همایش داروسازان در هتل المپیک با حضور مدیر عامل محترم شرکت شاهد استقبال پزشکان و داروسازان از غرفه شرکت روز دارو بودیم.